SendFast.Online

เครื่องมือที่จะส่งโปรโมทตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานไม่ต้องเตรียมมา เพราะระบบ Big Data มีกลุ่มเป้าหมายพร้อมให้คุณแล้ว ซึ่งจะประเมินผู้ที่มีศักยภาพซื้อ และ ส่งโปรโมทออกไปอัตโนมัติด้วย AI ของเรา

SendFast SMS Marketing

เครื่องมือในการส่งโปรโมทสินค้าและบริการของคุณแบบอัตโนมัติ ที่มีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจาก Big Data มาให้ด้วย โดยคุณไม่ต้องเตรียมข้อมูลมาเลย โดยส่งโปรโมทไปทาง SMS ซึ่งจะประเมินผู้ที่มีศักยภาพซื้อ และ ส่งโปรโมทออกไปอัตโนมัติด้วย AI ของเรา

SendFast Email Marketing

เครื่องมือในการส่งโปรโมทสินค้าและบริการของคุณแบบอัตโนมัติ ที่มีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจาก Big Data มาให้ด้วย โดยคุณไม่ต้องเตรียมข้อมูลมาเลยโดยส่งโปรโมทไปทาง MailChimp ซึ่งจะประเมินผู้ที่มีศักยภาพซื้อ และ ส่งโปรโมทออกไปอัตโนมัติด้วย AI ของเรา

SendFast Customer Target Audience

เป็นข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจาก Big Data ของเรา โดยผู้ใช้บริการสามารถ Export ข้อมูลเพื่อใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการโปรโมททาง Facebook , Line และช่องทางอื่นๆได้ด้วยตัวท่านเอง

ดูสถิติได้แบบ Real-time ทั่วโลก

ดูบริการอื่นๆที่ใกล้เคียงกัน

เครื่องมือในการ ทำการตลาด ทำการขาย หาลูกค้าอัตโนมัติ ที่มาพร้อมกับข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจาก Big Data แล้วทำการส่งโปรโมทสินค้าหรือบริการของคุณไปทุกช่องทางอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้เรื่อง Technology เลย

Subscribe

Subscribe to get news , updates or learn more about a product or service.

Created with
Mailchimp Freddie Badge
Facebook icon
Email icon

© 2021 AppOne Digital