One Office and SalesforceAppStore

One Office

แอพพลิเคชัน สำหรับธุรกิจที่กำลังเริ่มต้น ,เริ่มเปิดบริษัท ,เริ่มเปิดร้าน หรือ ธุรกิจที่ต้องการใช้คนให้น้อยที่สุด หรือ ธุรกิจที่ต้องการ Transform ตัวเองจากรูปแบบเดิมไปสู่ Digital เต็มรูปแบบ โดยใช้ Technology AI ทำงานแทนคนเป็นหลัก และทำงานตลอด 24 ชม.ทุกวัน , โดยอพพลิเคชัน One Office จะรวบรวม เครื่องมือในการทำธุรกิจ ทุกอย่างมาอยู่ที่เดียวกัน เช่น เครื่องมือในการขาย การตลาด การจัดการหลังบ้าน และเครื่องมืออัตโนมัติทั้งหมด และ ผู้ใช้งานสามารถ Subscribe Application เพิ่มเติมได้จาก SalesforceAppStore.Com เพิ่มเติมได้ ซึ่งเรามีกว่า 500 Applications ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ

SalesforceAppStore.Com

เป็นบริการ Applications ทางด้านธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจต่างๆใช้งานบนระบบ Cloud เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือพึ่งเริ่มต้น โดยเราเปิดให้ลูกค้าทั่วโลกเช่าใช้ Software ทางด้านธุรกิจบนระบบ Cloud ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) ซึ่งมี Application ให้บริการมากกว่า 500+ Applications, ครอบคลุมทุกธุรกิจ, ทุกขนาดของธุรกิจ และ Native แต่ละธุรกิจ

Watch Video

ชม Video แนะนำบริการ SalesforceAppStore.Com

Software ที่เราให้บริการทั้งหมด

ดู Software ทางด้านธุรกิจ ที่ครอบคลุมทุกธุรกิจ, ทุกขนาดของธุรกิจ, Native แต่ละธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจต่างๆใช้งานบนระบบ Cloud เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือพึ่งเริ่มต้น

ขั้นตอนการใช้บริการ

บริการนี้เป็นบริการเติมเงินก่อนใช้งานได้ โดยผู้ให้บริการคิดค่าเช่าเดือนละ 500 บาท/Application/บริษัท/เดือน และ ไม่จำกัดยูสเซอร์ผู้ใช้งาน

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ

ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น เพื่อจะได้มียูสเซอร์ และ รหัสประจำตัว สำหรับเข้าใช้งาน

เติมเงินเพื่อใช้บริการ

เติมเงินเพื่อใช้บริการ ชำระเงินค่าบริการ และ แจ้งชำระเงิน

เข้าใช้งานระบบ

เข้าใช้งานระบบ และใช้งานระบบได้ทุก Applications

ช่องทางชำระค่าบริการ

สมัครเป็น ตัวแทนจำหน่าย / ตัวแทนขาย เพื่อขายบริการของเรา

สมัครเป็น ตัวแทนจำหน่าย / ตัวแทนขาย เพื่อขายบริการของเรา โดยสามารถขายได้ทั่วโลก

Created with
Mailchimp Freddie Badge
Facebook icon
Email icon

© 2021 AppOne Digital